Team

Apresh Mishra

Founder

Madan Padaki

Advisor

Rusen Kumar

Co-Founder

Prashanth Prakash

Advisor